วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คือ...

                          คุณค่าด้านวรรณศิลป์


วรรณศิลป์ เป็นคุณสมบัติที่ทำให้งานประพันธ์ดีเด่น เป็นศิลปะของการเรียบเรียงซึ่งพิจารณาจากสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

1. อารมณ์สะเทือนใจ คือบทนำความคิดในการแต่ง.

2.จินตนาการ ซึ่งสร้างได้หลายแบบ คือ

      2.1  กล่าวตามประสบการณ์จริง

      2.2กล่าวโดยใช้โวหาร เช่น

          -  โวหารอุปมา เป็นการสรัางภาพพจน์ด้วยการเปรียบเทียบ

          -โวหารอุปลักษณ์ เป็นการเปรียบเทียบโดยนัย

          - โวหารอติพจน์ เป็นการกล่าวเกินจริง เพื่อให้เห็นคุณค่า  

              ด้านอารมณ์เป็นสำคัญ

          - โวหารอวพจน์ เป็นการกล่าวเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่มี

             ความหมายครอบคลุมทุกส่วน

          - โวหารนามนัย เป็นภาพพจน์ที่เรียกชื่อสิ่งหนึ่งโดยใช้

             คำแทน

          -บุคลาธิษฐาน เป็นภาพพจน์ที่สมมติสิ่งต่างๆให้มีอากัปกิ

             ริยาอาการเหมือนมนุษย์

          -ปฏิพจน์ เป็นการใช้คำที่มีความหมายตรงกันข้ามนำมา

            กล่าวอย่างคล้องจอง

          - สัทพจน์ เป็นภาพพจน์ที่เลียนเสียงธรรมชาติ    

     
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น